Regulamin

I. Definicje

 1. Mountain Camp – nazwa obozów.
 2. Organizator – Halina Matejko, NIP: 5532475769, REGON: 380132098, do korespondencji: ul. Jagiellońska 13, 34-300 Żywiec, numer w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki: 1379.
 3. Klient – uczestnik obozu Mountain Camp.
 4. Specjalista – osoba zatrudniona lub w inny sposób związana z Mountain Camp, świadcząca w imieniu Organizatora Usługi na rzecz Klienta.
 5. Usługa – świadczenia oferowane przez Mountain Camp, w tym przede wszystkim obozy odchudzające, kondycyjne i biegowe Mountain Camp.
 6. Strona internetowa – strona Mountain Camp prowadzona pod adresem www.mountaincamp.pl.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin (Klienta obowiązuje wersja Regulaminu z dnia zawarcia Umowy z organizatorem).
 8. Umowa – oświadczenie Klienta o korzystaniu z Usług Mountain Camp,
 9. Opłata rezerwacyjna – kwota wpłacana przez klienta na konto organizatora po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego.
 10. Ośrodek – hotel, pensjonat, dom, ośrodek itp.- miejsce realizacji Usługi.

II. Przedmiot Usług i zobowiązania Klienta

 1. Pełna oferta Usług przedstawiona jest na Stronie internetowej.
 2. Zawarcie Umowy przez Klienta z Organizatorem Mountain Camp następuję w momencie podpisania umowy i dokonania Opłaty rezerwacyjnej. Dokonanie Opłaty rezerwacyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu.
 3. Klient sam ponosi odpowiedzialność za osiągnięcie swoich celi treningowych i zdrowotnych oraz liczy się z tym, że jest to proces złożony i zależny od indywidualnego działania organizmu.
 4. Klient oświadcza, że korzysta z Usługi Organizatora Mountain Camp na własne życzenie i ryzyko, w celu wystawienia swojego organizmu na wysiłek fizyczny oraz dietę. Klient oświadcza, że ma świadomość, że może doświadczyć skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań, a także ukąszeń, wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju niedogodności związanych z charakterem obozu i oświadcza, że ponosi osobiście wyłączną odpowiedzialność za ich zaistnienie.
 5. Organizator Mountain Camp zastrzega sobie prawo odwołania świadczenia Usług w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
 6. Klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i ma pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że w czasie świadczenia Usług przez Organizatora Mountain Camp nie będzie znajdował się w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków, które mogą ograniczać sprawność psychomotoryczną i zdolność podejmowania decyzji.
 7. Klient oświadcza, że stan jego zdrowia w pełni pozwala na skorzystanie z Usługi. Klient przed skorzystaniem z Usługi ma obowiązek skonsultować się z lekarzem.
 8. Przystąpienie do korzystania z Usługi jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potwierdzonym przez lekarza braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych i podjęcia aktywności fizycznej lub innej z Usług oferowanych przez Mountain Camp.
 9. Klient zobowiązuje się do wypełnienia Formularza zdrowotnego i dostarczenie go do Organizatora przed rozpoczęciem korzystania z Usług w celu informacji dla Organizatora.
 10. Organizator Mountain Camp zastrzega, że w trakcie świadczenia Usługi nie jest w stanie przygotowywać odrębnych posiłków dla osób z alergiami pokarmowymi. Ośrodki współpracujące z Organizatorem posiadają jedną kuchnię i w żaden sposób nie mogą zagwarantować wykluczenia alergenów pokarmowych. Przykładowe menu udostępnione jest na mountaincamp.pl.
 11. Podczas obozu Klient zobowiązuje się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od Specjalistów Mountain Camp.
 12. Klient oświadcza, że ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez niego komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z korzystaniem przez niego z Usług Organizatora Mountain Camp.
 13. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przez Klienta, Klient oświadcza, że nie będzie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora, Specjalistów oraz Ośrodków.
 14. Klient zobowiązany jest do zachowania porządku oraz poszanowania wyposażenia i urządzeń należących do Ośrodka lub Organizatora. Gdy zaistnieje uszkodzenie Klient zobowiązuje się do pokrycia finansowego szkód które spowodował.
 15. Klient zobowiązuje się do stosownego przygotowania do świadczonej Usługi – w szczególności do zapewnienia sobie odpowiedniego stroju, w tym obuwia odpowiedniego do wykonywanych ćwiczeń oraz innych przedmiotów wymienionych na liście rzeczy do zabrania otrzymanej przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 16. Klient przyjmuje do wiadomości, że rzeczy wartościowe powinny być odpowiednio zabezpieczone. Organizator Mountain Camp nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy wartościowych.
 17. Specjalista upoważniony jest nakazać opuszczenie obozu Mountain Camp Klientowi łamiącemu postanowienia Regulaminu, nieprzestrzegającemu zasad bezpieczeństwa, zachowującemu się w sposób agresywny, wulgarny, znajdującemu się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nawet w przypadku, gdy Usługa została przez Klienta opłacona. W takim przypadku Usługę uznaje się za zrealizowaną.

III. Sprzedaż, ceny i metody płatności

 1. Cena konkretnej usługi podawana jest na stronie internetowej mountaincamp.pl. Cena ta wiąże Strony od momentu dokonania przez Klienta Opłaty rezerwacyjnej do dnia wykonania Usługi przez Organizatora Mountain Camp.
 2. Ceny za Usługę świadczenia obozu zawierają w sobie Opłatę rezerwacyjną.
 3. Klient zobowiązuje się do uiszczenia należności z góry, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie internetowej 7 dni przed realizacją Usługi.
 4. Od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego klient jest zobowiązany do Opłaty rezerwacyjnej 500 zł w ciągu 3 dni na konto bankowe do którego informacje podane są na stronie mountaincamp.pl oraz zostaną wysłane również e-mailowo po otrzymaniu od Klienta formularzu rejestracyjnego.
 5. Od momentu dokonania przez Klienta Opłaty rezerwacyjnej oraz wypełnieniu Umowy wyżej wymieniona cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą się pojawić po dokonaniu przez Klienta Opłaty rezerwacyjnej.
 6. Klient ma prawo do rozwiązania umowy z Organizatorem Mountain Camp w każdym momencie przed rozpoczęciem świadczenia przez Organizatora Usługi, z tym że w przypadku rezygnacji:
  • na 7 dni przed realizacją Usługi przez Organizatora(7 dni przed rozpoczęciem obozu Mountain Camp), Klientowi przysługuje pełny zwrot kosztu Usług zakupionych, bez opłaty rezerwacyjnej – 500 zł (Opłata rezerwacyjna nie jest zwracana)
  • na mniej niż 7 dni przed realizacją Usługi przez Organizatora, Klientowi nie przysługuje zwrot kosztu Usługi ani opłaty rezerwacyjnej (zwrot wynosi 0%).
 7. W przypadku rezygnacji lub niestawienia się na obozie Mountain Camp opłata uiszczona przez Klienta nie podlega zwrotowi a Usługę uznaje się za zrealizowaną.
 8. W przypadku odwołania obozu przez Organizatora Mountain Camp cała wpłacona przez Klienta kwota podlega zwrotowi.
 9. Klient ma prawo zmiany terminu Usługi (zmienia usługę) pod warunkiem:
  • zgłoszenia Organizatorowi -7 dni przed realizacją Usługi.
  • uregulowania różnicy w cenach (dopłaty) jeśli Usługa ma wyższą kwotę niż wcześniejsza podlegająca Umowie. Jeśli nowa Usługa jest tańsza niż podlegająca Umowie obowiązuje cena za Usługę zawartą w Umowie (Organizator nie zwraca różnicy kosztów).

IV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator Mountain Camp, który przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji Umowy.
 3. Podczas wypełniania Umowy Klient wybiera formy przetwarzania danych osobowych.

V. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy Klient stwierdzi nienależyte wykonywanie Umowy, przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w trakcie świadczenia Usługi Specjaliście lub Organizatorowi a po zakończeniu świadczenia Usługi w ciągu 3 dni od jej zakończenia w formie pisemnej na adres e-mailowy Mountain Camp.
 3. Organizator Mountain Camp zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni od jej złożenia przez Klienta.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy Strony w pierwszej kolejności spróbują rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwym będzie sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.